PostHeaderIcon Preise

Leistung Preis
Anfahrt / Vor-Ort Termin pro Kilometer 0,80 €
Privatkunden 1 Stunde Arbeitszeit 35,00 €
Firmenkunden 1 Stunde Arbeitszeit 45,00 €